യുക്തിരേഖ

കേരള യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ മുഖമാസികയായ യുക്തിരേഖ  1983 മുതൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്നു.


സ്ഥാപക പത്രാധിപർ  :  പവനൻ

ജനറൽ എഡിറ്റർ :
അഡ്വ. രാജഗോപാൽ വാകത്താനം
9447973962
എഡിറ്റർ :
ഇരിങ്ങൽ കൃഷ്ണൻ  9447518170

എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് :
ഡോ.എൻ. രാമാനുജൻ  9446356441
എം.പി. സദാശിവൻ  0471 2 3272 36

മാനേജർ :
എൻ.കെ. ഇസഹാക്ക്
9446435578

മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി :
ടി.എസ്. പ്രദീപ്                   93493 19740
അജയൻ മുള്ളുവിള   9447801016
മാത്യു വി. ജോൺ   9645552777
കിളിമാനൂർ ചന്ദ്രൻ   9446514523


യുക്തിരേഖ തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ 

ഒരു വർഷം : 200 രൂപ
മൂന്ന് വർഷം : 500 രൂപ
ആയുഷ്ക്കാലം : 2000 രൂപ

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ
570129882 11
SBI Puthenchanda Branch
IFSC No : SBlN 0070026

സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക  : –
ഇവിടെ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക.

വിലാസം
മാനേജർ, യുക്തിരേഖ
അരിസ്റ്റോ ജംഗ്‌ഷൻ, തമ്പാനൂർ
തിരുവനന്തപുരം – 695001


Call / SMS :   9446435578

WhatsApp :   9746459613

email :   kysyukthirekha@gmail.com


യുക്തിരേഖ ഓൺലൈനിൽ ലഭിക്കാൻ

മാസികയുടെ pdf കോപ്പി പ്രസിദ്ധീകരണ ദിനം തന്നെ ആവശ്യക്കാർക്ക് e mail ൽ അയച്ചു നൽകുന്നതിന് വരിസംഖ്യ അടച്ചതിനു ശേഷം Email IDഅയച്ചുതരിക.