നിയമസഹായം

യുക്തിവാദ ആശയങ്ങൾ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്നതിനും അവ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലും നിങ്ങൾക്കു നേരിടേണ്ടി വന്ന അഥവാ വരുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് നിയമസഹായം നൽകാൻ സംഘം തയ്യാറാണ്. അതിനായി താഴെ കാണുന്ന ഫോറം പൂരിപ്പിച്ചു അയക്കുക.

    MrMs