കേരള യുക്തിവാദി  സംഘം മുഖ്യമന്ത്രിയുട ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കു നൽകുന്ന ഫണ്ടിന്റെ ആദ്യ ഗഡു നൽകി

കേരള യുക്തിവാദി  സംഘംമുഖ്യമന്ത്രിയുട ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കു നൽകുന്ന ഫണ്ടിന്റെ ആദ്യ ഗഡു 1.25 ലക്ഷം രൂപ മന്ത്രി ഏ.സി.മൊയ്തീന് സെക്രട്ടറി ടി.കെ.ശക്തിധരൻ കൈമാറുന്നു.സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങൾ ഉദയകുമാർ പി, ചന്ദ്രബാബു സി എന്നിവർ സമീപം.