കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിയ അയ്യൻകാളി

100.00

ടി.എച്ച്.പി.ചെന്താരശ്ശേരി
കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച മഹാനാണ് അയ്യൻകാളി. ചാതുർവർണ്യ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമായി ജാതി ഹിന്ദുക്കളാൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന് പോരാടിയ അയ്യൻകാളി കേരളത്തിലെ അധ:സ്ഥിതരുടെ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ മാർഗദർശിയാണ്. അയ്യൻകാളിയുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ കേരളചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റി മറിക്കുകയായിരുന്നു.പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരൻ ടി.എച്ച്.പി.ചെന്താരശ്ശേരി എഴുതിയ ആധികാരികവും ശ്രദ്ധേയവുമായ ജീവചരിത്രം

Description

 

 

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിയ അയ്യൻകാളി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *