കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുസ്തക പരിഷ്ക്കരണം പിൻവലിക്കുക – കേരള യുക്തിവാദി സംഘം

CBSE സിലബസിൽ നിന്നു് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ 30 % സംഘപരിവാരത്തിന് അനഭിമതമായ ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളാണ്. മതേതരത്വം, ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ, പൗരത്വം, ഫെഡറലിസം, പരിണാമ സിദ്ധാന്തം തുടങ്ങിയവ പഠിപ്പിക്കുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളാണ് 9 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് നീക്കിയത്.ഭരണഘടന തൊട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അധികാരികളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാലംഘനമാണ് ഇത്.
ഭരണഘടന 13 (2) പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്, മൗലികാവകാശങ്ങൾ എടുത്തു കളയുന്നതോ കുറയ്ക്കുന്നതോ ആയ ഒരു നിയമവും നിർമ്മിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ഇവ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു നിയമവും നിലനിൽക്കില്ലെന്നാണ്. മൗലിക തത്വങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള തുല്യാവകാശം Art.14 നൽകുന്നുണ്ട്.
ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൂടെന്നും ,മതേതരത്വവും പൗരബോധവും നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നഭരണകൂടം ഫാസിസ്ററാണ്. കുട്ടികളെ സാമൂഹ്യബോധമുള്ളവരാക്കാനും ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കാനും ശ്രമിക്കേണ്ടതിന്നു പകരം ഭരണഘടനയെ ചവിട്ടിത്തേയ്ക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി അടിയന്തിരമായി പിൻവലിക്കണം
അഡ്വ.കെ.എൻ.അനിൽകുമാർ
(പ്രസി)
അഡ്വ.രാജഗോപാൽ വാകത്താനം
(ജന. സെക്രട്ടറി)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *