നേതൃത്വം

ഭാരവാഹികൾ ഇതുവരെ

വർഷം
പ്രസിഡന്റ്
ജനറൽ സെക്രട്ടറി 
1969എം. പ്രഭ പി. എസ്. രാമൻകുട്ടി
1970എം. പ്രഭ എം. ബി. കെ
1974എം. പ്രഭ ഇടമറുക്
1976ഡോ.വേലായുധൻയു. കലാനാഥൻ
1978പവനൻ യു. കലാനാഥൻ
1979പവനൻയു. കലാനാഥൻ
1981പവനൻയു. കലാനാഥൻ
1982പവനൻയു. കലാനാഥൻ
1984പവനൻയു. കലാനാഥൻ
1985പവനൻയു. കലാനാഥൻ
1986പവനൻപത്മനാഭൻപള്ളത്ത്
1987എം.ബി.കെ. പത്മനാഭൻപള്ളത്ത്
1989യു. കലാനാഥൻ ഗംഗൻ അഴീക്കോട്
1990യു. കലാനാഥൻ ഗംഗൻ അഴീക്കോട്
1991പവനൻരാജഗോപാൽ വാകത്താനം
1993പവനൻരാജഗോപാൽ വാകത്താനം
1994പവനൻ രാജഗോപാൽ വാകത്താനം
1995യു. കലാനാഥൻ രാജഗോപാൽ വാകത്താനം
1997പവനൻ ധനുവച്ചപുരം സുകുമാരൻ
1998പവനൻ ധനുവച്ചപുരം സുകുമാരൻ
1999പവനൻ ധനുവച്ചപുരം സുകുമാരൻ
2001യു. കലാനാഥൻ കെ. പി. ശബരിഗിരീഷ്
2003യു. കലാനാഥൻകെ. പി. ശബരിഗിരീഷ്
2005യു. കലാനാഥൻഅഡ്വ. കെ. എൻ. അനിൽകുമാർ
2007യു. കലാനാഥൻ അഡ്വ. കെ. എൻ. അനിൽകുമാർ
2009യു. കലാനാഥൻഅഡ്വ. കെ. എൻ. അനിൽകുമാർ