നയപ്രഖ്യാപനരേഖ

1.  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ജനാധിപത്യം, സോഷ്യലിസം, മതനിരപേക്ഷത, സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം എന്നിവ നേടുന്നതിൽ രാഷ്ട്രം വളരെ പിന്നോട്ടുപോയി. സോഷ്യലിസം ഒരു സാമൂഹ്യ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതിന് ജാതിമതാധിപത്യ സാമ്പത്തിക ശക്തികളുടെ രാഷ്ട്രീയാധിപത്യം വിഘാതമായിരിക്കുന്നു.

2.  നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥിതി വിശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിയോടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രത്യാശ ഫലപ്രദമായില്ല. ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മർദ്ദിത ജനകോടികൾക്ക് ഫ്യുഡൽ പാരമ്പര്യത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്കും എതിരെ പ്രതിരോധമുയർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ജാതിമതങ്ങളും അതിന്റെ സാമൂഹ്യ ശക്തികളും സാമ്രാജ്യത്വവും മനുഷ്യനെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ബന്ധനസ്ഥനാക്കിയിരിക്കുന്നു.

3.  വർഗീയതക്കെതിരെ കണ്ഠക്ഷോഭം ചെയ്യുന്നവർപോലും വർഗീയതയുടെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാനും അവയ്‌ക്കെതിരെ ആശയ പ്രചാരണം നടത്താനും തയ്യാറല്ല. മറിച്ച് മതത്തെയും ജാതിയെയും ഉപജാതിയെയും അവസരത്തിനൊത്ത്, ഭുരിപക്ഷ ന്യുനപക്ഷ ന്യായത്തിൽ പ്രീണിപ്പിക്കുകയും അതിൽ തന്നെ അംഗസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള വിഭാഗങ്ങളുമായി കാലാകാലങ്ങളിൽ സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഇവിടുത്തെ തൽപര കക്ഷികളുടെ സ്ഥിരം സ്വഭാവമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം അടവുകളുടെയും തന്ത്രങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി പിന്തിരിപ്പൻ പ്രതിലോമകാരികളും വർഗീയ ശക്തികളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കരുത്ത് ആർജിക്കുകയും ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യക്രമത്തിന് വിലങ്ങുതടി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്നെയുമല്ല, മാറ്റത്തിനു വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനതയിലും മാറ്റം എന്നൊന്ന് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന ചിന്താഗതി വളരുകയും അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥ പുരോഗതിയെ ശക്തിയായി പിന്നോട്ട് വലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

4.  ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നാട്ടിലെ ചൂഷിതവർഗ്ഗത്തിന്റെ സമരാവേശത്തെ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കുവാൻ ആശയവ്യക്തതയും ആദർശധീരതയുമുള്ള കരുത്തുറ്റ നേതൃത്വം അനിവാര്യമാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണമായ വളർച്ചയെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളായ സാമൂഹ്യ-സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തകർക്ക് ഇവിടെ ചരിത്രപരമായ ഒരു കടമ നിർവ്വഹിക്കുവാനുണ്ട്. ഭൂതകാലത്തിന്റെ ഭാരം പേറി തളർന്നു പോയ ഒരു ജനസമൂഹത്തെ കേവലം നിസ്സഹായതാബോധത്തിന് വിട്ടു കൊടുക്കാതെ അവരുടെ ശാശ്വത വിമോചനത്തിനുതകുന്ന ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടായുധവൽക്കരിക്കുകയും അതിനാവശ്യമായ വിപ്ലവാഭിനിവേശത്തെ ആളിക്കത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് യുക്തിവാദികളായ നമ്മുടെ കടമയും കർത്തവ്യവുമാണ്. അതോടൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പുരോഗമന വിരുദ്ധവും അശാസ്ത്രീയവുമായ നയപരിപാടികളെ നിശിതമായ വിമർശനത്തിന് വിധേയമാക്കണം. മർദ്ദിത ജനതയുടെ വിമോചനത്തിന് ഉപയുക്തമായ വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദം അംഗീകരിക്കുന്നവരും, നാസ്തികരും, മാനവികവാദികളും, റാഡിക്കൽ ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകളുമായ ഭൗതികവാദികളുടെ സാംസ്‌കാരിക ഐക്യം സാധ്യമാക്കുകയാണ് കേരള യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

സാംസ്‌കാരിക വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രസക്തി.

5.  ഉൽപ്പാദന സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ അടിത്തറ തകർന്നാൽ സോഷ്യലിസമാകുമെന്നും, അതോടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സംസ്‌കാരം ഉരുത്തിരിയുമെന്നുമുള്ള വിശ്വാസവും പ്രചരണവും യാന്ത്രികവാദമാണ്. സ്വകാര്യസ്വത്തിലധിഷ്ഠിതമായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ തകർക്കപ്പെടേണ്ടതു തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടുമാത്രം സോഷ്യലിസത്തിന്റെ മാനവിക സാംസ്‌കാരിക ഭാവം വികസിക്കുകയില്ല. അതിന് സമഗ്രമായ സാംസ്‌കാരിക പരിവർത്തനം കൂടിയേ മതിയാവു.

6.  ജാതി-മത-വിധി വിശ്വാസത്തിലധിഷ്ഠിതമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കുമെതിരെയും അതു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമരം നടത്തുകയും യുക്തിവാദ മനോഭാവവും ശാസ്ത്രീയവീക്ഷണവുമുള്ള പുതിയ തലമുറയുടെ ഒരു നിര കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

7.  വർഗ്ഗവിഭജിത സമൂഹത്തിൽ ആധിപത്യം ചെലുത്തുന്നവർ അതു നിലനിർത്താൻ പൗരോഹിത്യത്തെയും മതത്തെയും വലിയ ഉപാധിയാക്കുന്നു. മർദ്ദിത ജനത ഒരിക്കൽ തങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയർന്നു വരുമെന്ന് മനസിലാക്കി അവരുടെ വിപ്ലവ ചിന്തയെ അടക്കി നിർത്താനും വഴിതെറ്റിക്കാനും ബോധപൂർവ്വം ആവിഷ്‌കരിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങളാണിവ. മാനസികാടിമത്തം ബാധിച്ച ഒരു ജനതയുടെ മേൽ മറ്റാധിപത്യങ്ങൾ അനായാസം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തെപ്പോലെ തന്നെ ശക്തമായി, ഇല്ലാത്തവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം നിലനിർത്താനും ഈ അന്ധതകൾക്ക് കഴിയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവയ്‌ക്കെതിരായ സമരം സാംസ്‌കാരിക വിപ്ലവത്തിന്റെ മുഖ്യഘടകമാണ്.

8.  നൂറ്റാണ്ടുകളായി പൗരോഹിത്യത്തിന്റെയും സമ്പന്ന സമൂഹത്തിന്റെയും ചവിട്ടേറ്റ് ഞെരിഞ്ഞമരുന്ന നമ്മുടെ ജനസമൂഹത്തെ ബോധവാൻമാരാക്കേണ്ട ഭാരിച്ച ചുമതലയാണ് യുക്തിവാദികൾക്കുള്ളത്. മതസംസ്‌കാര പാരമ്പര്യം അടിച്ചേൽപ്പിച്ച അടിമത്ത മനോഭാവത്തെ തകർക്കുക എന്നത് പരമപ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാംസ്‌കാരിക വിപ്ലവം കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യവും ആഹ്വാനവുമാണ്.

സ്വകാര്യ സ്വത്ത്.

9.  സ്വത്ത് അധികാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്. ദേവസ്വവും ബ്രഹ്മസ്വവുമായി ഭൂമി ബ്രാഹ്മണർ കയ്യടക്കി വച്ചിരുന്ന കാലത്തിൽ നിന്നും ജനാധിപത്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന കാലത്തും ലോകത്തിപ്പോഴും സ്വകാര്യ സ്വത്തിലുള്ള പിടിയും, ജന്മിത്തസ്വത്തു വ്യവസ്ഥയും ഉച്ഛാടനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്ന് അത് വർഗ്ഗമേധാവികളുടെയും സംഘടിത മതാധിപതികളുടെയും കൈകളിൽ എത്തി, നവഫ്യുഡൽ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദിവാസികളും അധസ്ഥിതരും മറ്റും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുരത്തപ്പെടുകയും പ്രത്യേക കോളനികളിലേക്ക് കുത്തിനിറയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അമിതമായും അനധികൃതമായും ഭൂമി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് ജനാധിപത്യപരമായി വിതരണംചെയ്ത് സമഗ്ര ഭൂപരിഷ്‌കരണം നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനു നേരേ മനുഷ്യ സ്‌നേഹികൾക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല.

10. ചൂഷണത്തിന്റെയും സ്വാർത്ഥതയുടെയും അടിത്തറകൂടിയാണ് സ്വകാര്യ സ്വത്ത്. സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ സ്വത്ത് പൊതുവാകുകയുള്ളു എങ്കിലും ചുഷണത്തെ നിലനിർത്തികൂടാ. അതുകൊണ്ട് സ്വകാര്യ സ്വത്തിലധിഷ്ഠിതമായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ തകർക്കുന്നതുമായ സാംസ്‌കാരിക അടിത്തറ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് യുക്തിവാദികളുടെ ലക്ഷ്യം.

ആഗോളവത്കരണ ഭീഷണി.

11.  ലോക സാമ്പത്തികാധിപത്യ ശക്തികൾ രണ്ടാം ലോകയുദ്ധാനന്തരം തുടങ്ങിവച്ച ആഗോളവത്കരണ നയങ്ങൾ കേവലം സാമ്പത്തിക മേധാവിത്വവും ചൂഷണവും മാത്രമല്ല, സംസ്‌കാരിക അധിനിവേശം കൂടിയാണ്. ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലമായി പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയമെന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുവരുന്ന സ്വകാര്യവത്കരണ-ഉദാരവത്കരണ-ആഗോളവത്കരണ നയങ്ങളും വിവിധ കരാറുകളും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും പരമാധികാരത്തെയും പണയപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലൂടെ അവസാനിച്ചു എന്നു കരുതുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനു പകരം ബഹുവിധ സാമ്രാജ്യത്വങ്ങളേയും ബഹുരാഷ്ട്രകുത്തകകളേയും സ്വമേധയാ സ്വീകരിക്കേണ്ടിവന്നു. അവയുടെ ചൂഷണങ്ങൾ നിലനിർത്തപ്പെടുന്നത് അവർ തന്നെ പരുവപ്പെടുത്തി എടുത്ത സംസ്‌കാരിക അന്തരീക്ഷത്തിലാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ-മത-വിശ്വാസ-ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തന മേഖലകളെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് എൻ.ജി.ഒ. കളിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന വിദേശപണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ദ്രോഹം ചെറുക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അരാഷ്ട്രീയവാദത്തെ സകല മേഖലകളിലും സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. സാമ്രാജ്യത്വവും അതിന്റെ ഏജൻസികളും വർഗ്ഗീയതയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ വളർത്തുകയും സാമൂഹിക അരാജകത്വം രൂക്ഷമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മതഫാസിസ്റ്റുകൾക്കും മനുഷ്യദൈവങ്ങൾക്കും നിർലോഭമായ ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്നു. ആഗോളവത്കരണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭീകരതകൾ ‘വിധിയാണ് ‘ എന്ന് സ്ഥാപിക്കലാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ നവ സാംസ്‌കാരിക അധിനിവേശത്തെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ചേ മതിയാകു.

12.  ആഗോളവത്കരണത്തിന്റെ പതാകാവാഹകർ സംഘടിത മതങ്ങളാണ്. അനിയന്ത്രിതമായ വിദേശപണംകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ-ആത്മീയ-ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മറവിൽ സാമ്രാജ്യത്വ അജണ്ടകളാണ് അവർ നടപ്പാക്കുന്നത്. ബഹുജനസമരങ്ങളിൽ തന്ത്രപരമായി നുഴഞ്ഞുകയറി നശിപ്പിക്കാൻ അവർക്കുള്ള പാടവം അസാധാരണമാണ്. വിശ്വാസ-വിമോചന-ആത്മീയരക്ഷ, കരിസ്മാറ്റിക്ക് ധ്യാനം, ജീവനകല തുടങ്ങിയ ആത്മീയ തട്ടിപ്പുകളിലൂടെ ബഹുജനവികാരങ്ങളെ മരവിപ്പിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു. ഈ സാമ്രാജ്യത്വ സേവയെ സമൂഹ മദ്ധ്യത്തിൽ തുറുന്നു കാണിച്ചേ മതിയാകു.

വിദ്യാഭ്യാസം.

13.  നിരക്ഷരത ജനതയുടെ ശത്രുവാണ്. അത് ഉച്ചാടനം ചെയ്യേണ്ടത് ഭരണകൂടത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കടമയാണ്. ഇതിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

14.  മതേതരരാജ്യത്ത് മതേതരവിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കടമയാണ്. ശാസ്ത്രവിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ വളർത്തുന്നതാണ് മതബോധനം. വിദ്യാഭ്യാസം ദേശസാൽക്കരിച്ചാൽ മാത്രമേ സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പാകു. അങ്ങനെയേ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ജാതി മതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനാവു.

15.  ഏകീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളും പഠന അവകാശങ്ങളും ഉണ്ടാകണം. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മാതൃഭാഷയിലായിരിക്കണം. ഭരണഘടനയുടെ 51 എ (എച്ച്) പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നതായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസ നയം.

ഭാഷാ നയം.

16.  ബോധനമാദ്ധ്യമവും ഭരണഭാഷയും മാതൃഭാഷയായിരിക്കണം. ദേശീയ ഭാഷ ഹിന്ദിയായിരിക്കണം. ബന്ധഭാഷ എന്ന നിലയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നിലനിൽക്കുകയും വേണം .

മതനിരപേക്ഷത.

17.  മതനിരപേക്ഷത എന്നാൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമല്ല, മതത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുക എന്നതാണ്. ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്നും നിയമ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മാറ്റി, മതം ഒരു സ്വകാര്യ വിഷയമായി മാറ്റുക എന്നതാണ് മതേതരത്വം. പോലീസ് മുതൽ മിലിട്ടറി വരെയുള്ള ക്യാമ്പുകളിൽ മതാചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും പൊതുജീവിതത്തെയും മത മുക്തമാക്കുകയും സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ മതാചാരം ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. ജനാധിപത്യത്തിൽ മതങ്ങൾ കടുന്നുകയറുക വഴി ജനാധിപത്യം തന്നെ അപകടത്തിലാകുന്നു. ബഹുമത സമൂഹത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന് ആധിപത്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അപകടകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് മതത്തെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും വേർപെടുത്താനുള്ള മതമുക്ത രാഷ്ട്രീയത്തിനായി പൊരുതേണ്ടത് യുക്തിവാദികളുടെ കടമയാണ്.

ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം.

18.  ഭരണഘടന 44-ാം അനുഛേദത്തിലെ ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം എന്ന ലക്ഷ്യം ഇന്നും ഒരു മരീചികയാണ്. ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ ജാതിമതഭേദമന്യെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാകുമ്പോൾ സിവിൽ നിയമം സാമുദായികവും മതപരവുമാകുന്നതിന്റെ യുക്തി അജ്ഞാതമാണ്. മതപരമായ സിവിൽ നിയമം ബഹുമത സമൂഹത്തിൽ അനാവശ്യ സംഘർഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഏക സിവിൽ കോഡ് അടിയന്തിരമായി നടപ്പാക്കേണ്ടത് ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. എന്നാൽ അത് ഹിന്ദുകോഡുബില്ലിന്റെ ഒരു പരിഷ്‌കരണമായി മാറാനും പാടില്ല.

മതത്തിനെതിരായ സമരം.

19.  ഏതു മതത്തിന്റെയും ചരിത്രം നിരന്തര കലാപങ്ങളുടെയും സ്പർദ്ധയുടെയും ഭീകരതയുടെതുമാണ്. ഭീകരവാദപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമേയം മതസംഹിതകൾ തന്നെയാണ്. മനുഷ്യസാഹോദര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും സാർത്ഥകമാകണമെങ്കിൽ മതങ്ങൾ നശിച്ചേ മതിയാകു. യുക്തിവാദികൾ വിശ്വസാഹോദര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ മതങ്ങളും ദൈവ സങ്കൽപ്പങ്ങളുമില്ലാത്ത ഒരു ലോകമാണ് ലക്ഷ്യം.

20.  മതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യമാണ് മതങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്നത് യാന്ത്രികവാദമാണ്. മതം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഗോത്രവ്യവസ്ഥയോ പ്രകൃതി ശക്തികളിലുള്ള ഭയമോ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. മുതലാളിത്തത്തിൽ മാത്രമല്ല സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ പോലും മതം കൊഴിഞ്ഞുപോകില്ല എന്ന് നാം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വർഗ്ഗാധിപത്യങ്ങളുടെ ആശയപരമായ ആയുധമാണ് മതം എന്നത് കൊണ്ട് വർഗരഹിത സമൂഹസൃഷ്ടിയോടുകൂടി മാത്രമേ മതം കൊഴിഞ്ഞുപോകു എന്നു വിശ്വസിച്ച് കയ്യുംകെട്ടിയിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇന്ത്യൻ ഭൗതികവാദം ചെയ്തതുപോലെ മതത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും നയങ്ങൾക്കുമെതിരെ കർശനമായ സമരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു മാത്രമേ മതവിരുദ്ധസമരം ഫലപ്രദമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു. അതിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനം യുക്തിവാദത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻമാറ്റമാണ്.

21. കേവല വിശ്വാസങ്ങൾ മാത്രമല്ല മനുഷ്യരെ മതത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത്. ഒരു പരിധി വരെ മതം നൽകുന്ന ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മനുഷ്യരെ ആശ്രിതരാക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം, സേവനം, മരണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഭൗതിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മതങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നു. ഈ പരിതസ്ഥിതിയെ അതിജീവിക്കാൻ തക്കവിധം സ്‌പെഷ്യൽ മാര്യേജ് ആക്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും മതേതരമായ സേവനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വേണം.

ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷണം.

22.  മതന്യുനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾ ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതും വികലവുമാണ്. ഏതൊരു മതവിഭാഗത്തിനും തങ്ങളുടെ മതവും സംസ്‌കാരവും ഭാഷയും വിശ്വാസവും വെച്ചു പുലർത്താൻ അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യപരമാണ്. അതിനർത്ഥം മതന്യുനപക്ഷത്തിന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും പൊതുനിയമത്തിലും യഥേഷ്ടം വിഹരിക്കാമെന്നല്ല. പൊതു സമൂഹത്തിന് ലഭ്യമല്ലാത്ത യാതൊരു വിശേഷാധികാരങ്ങളും ന്യുനപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നൽകാൻ പാടില്ല. ന്യുനപക്ഷമാണെന്നതിന്റെ പേരിൽ ആരുടെയെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിനും ജീവിതത്തിനും ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരായ സംരക്ഷണമാണ് ന്യുനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടത്.

ജാതി നശീകരണം.

23.  ജാതിവ്യവസ്ഥ മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധമാണ്. മേലാളന്റെ ചവിട്ടേൽക്കുകയും താഴെ നിൽക്കുന്നവനെ ചവിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ജാതിവ്യവസ്ഥ സാമുഹ്യ സാംസ്‌കാരിക ഘടകങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജനങ്ങളെ അടിമകളാക്കുകയും അപമാനവത്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജാതിവ്യവസ്ഥ നശിച്ചെങ്കിലല്ലാതെ മാനവികമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനും ഇവിടെ നിലനിൽപ്പില്ല. ജാതി തുല്യതയെ നിഷേധിക്കുന്നു. അവസരസമത്വവും സാഹോദര്യവും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ജനാധിപത്യത്തിൽ വ്യക്തികൾ തുല്യരല്ലെങ്കിലും തുല്യമൂല്യമുള്ളവരാണ്. ജാതിയും അയിത്തവ്യവസ്ഥയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അന്തഃസത്തയ്‌ക്കെതിരാണ്.

24.  ജാതി സമൂഹത്തിന്റെ ഉപരിഘടനാ പ്രശ്‌നമല്ല, സാമ്പത്തിക അടിത്തറയുടെ പ്രശ്‌നം കൂടിയാണ്. ഫ്യൂഡൽ ബന്ധങ്ങളും ഭൂവുടമസ്ഥതയും അധികാരവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണത്. അതുകൊണ്ട് ജാതി നശീകരണം യുക്തിവാദികളുടെ പ്രമുഖലക്ഷ്യമാണ്. മതത്തിന്റെ ഉല്പന്നമായ ജാതിക്കെതിരെ സമഗ്രമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് യുക്തിവാദികളുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ്.

സംവരണം.

25. നൂറ്റാണ്ടുകളായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനതയ്ക്ക് ഭരണഘടനാപരമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ അവകാശമാണ് സംവരണം. അത് ജാതിയുടെ പേരിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഔദാര്യമല്ല. തൊഴിൽദാന പദ്ധതിയോ, ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജ്ജന പദ്ധതിയോ അല്ല, ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന നിയമ പരിരക്ഷയാണ്. ചിതറിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകുന്ന ഭരണപങ്കാളിത്തവും ദേശീയ സ്വത്തിലുള്ള അവകാശവുമാണ്. ജാതിയുടെ പേരിൽ അടിമകളാക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്, പട്ടികജാതി / വർഗ്ഗക്കാർക്ക് അതേ നിലയിൽ അതുനൽകപ്പെടുന്നത്. അതിൽ ഏതുതരത്തിലും സാമ്പത്തിക മാനദണ്ഡം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സംവരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്.

26.  ജാതിയുടെ പേരിലാണ് സംവരണം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന ധാരണയാൽ ജാതി നിലനിർത്തണമെന്ന് കരുതുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജാതി സംഘടനകളും നേതാക്കളുമുണ്ട്. ജാതിപരമായ അയിത്ത ദുരാചാരങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയല്ല സംവരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ദലിത് ജനതയെ പൊതു ധാരയിലെത്താൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ജാതി നശീകരണം സാധ്യമാക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം. മതത്തിന്റെ പേരിൽ ദലിത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സംവരണം നിഷേധിക്കുന്നത് വിവേചനമാണ്. എന്നാൽ സംവരണം ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരമല്ല, സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കി ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുന്നതോടെ നിർത്തലാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

മിശ്രവിവാഹം.

27.  ജാതിമത വിരുദ്ധ സമരത്തിന്റെയും വർഗീയ പ്രതിരോധത്തിന്റെയും പ്രായോഗിക പരിപാടിയാണ് മിശ്രവിവാഹം. ജാതിമതങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ മുഖ്യ ഉപാധി സഗോത്ര വിവാഹമാണ്. ജാതിമതങ്ങൾക്കെതിരെ വിപ്ലവ വായാടിത്തം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല, ആശയ വ്യക്തതയോടെയും നിശ്ചയ ദാർഢ്യത്തോടെയും നടത്തുന്ന ആദർശാത്മക മിശ്രവിവാഹങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലമുണ്ടാകുകയുള്ളു. ജാതി-മതരഹിതമായ ഒരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയായിരിക്കണം മിശ്രവിവാഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് മതേതരമായി ജീവിക്കുന്ന മിശ്രവിവാഹിതർക്ക് പ്രത്യേകമായ പരിരക്ഷ ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഭരണഘടനയുടെ സാമൂഹ്യ നീതിയാണ് ഇവർ പ്രയോഗവത്കരിക്കുന്നത്. ജാതിമത വിവാഹങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി മിശ്രവിവാഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ സർക്കാർ നയമാക്കണം. മിശ്രവിവാഹിതർക്ക് പ്രത്യേക പരിരക്ഷ നൽകി മതനിരപേക്ഷത ശക്തിപ്പെടുത്തണം.

സ്ത്രീ സമത്വം.

28.  പുരുഷൻമാരെപ്പോലെ തന്നെ ശേഷിയുള്ളവരാണ് സ്ത്രീകളും. സ്ത്രീ സാമൂഹ്യമായി പിന്തളളപ്പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മതപരമായ കാരണം മുഖ്യമാണ്. മതങ്ങൾ, സ്ത്രീയെ ഒരു വ്യക്തിയായി പോലും കാണുന്നില്ല. അവൾ പുരുഷന്റെ വിളഭൂമിയോ ഭോഗവസ്തുവോ മാത്രമാണ്. വിവാഹം, ജോലി, വസ്ത്രധാരണം തുടങ്ങിയവയിൽ വിലക്കുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മതങ്ങളാണ്. കന്യാസ്ത്രീകളും ബ്രഹ്മകുമാരികളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കന്യാപുരുഷൻമാരുണ്ടാകുന്നില്ല. മതങ്ങൾ നിലനിർത്തിപ്പോരുന്ന സ്വത്തവകാശനിയമത്തിൽപ്പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശസമത്വമില്ല. ഈ സാമുദായിക വിലക്കുകളെ തകർത്തുകൊണ്ടും തൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടും മാത്രമേ സ്ത്രീസമത്വം സാദ്ധ്യമാകൂ.

29.  സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. മുതലാളിത്ത-മത-മാഫിയ സംസ്‌കാരങ്ങളും അതിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന സാംസ്‌കാരിക ജീർണ്ണതയും രാഷ്ട്രീയ അപചയവും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. സൗന്ദര്യവ്യവസായത്തിനും ഉപഭോഗസംസ്‌കാരത്തിനുമെതിരായ സമരം സ്ത്രീ സമത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമേയമാണ്.

ട്രേഡ് യുണിയനുകൾ.

30.  സാമ്പത്തികമായ ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രമുന്നയിക്കുന്ന ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാംസ്‌കാരിക പുരോഗതിയെക്കൂടി ലക്ഷ്യമാക്കിയാകണം ട്രേഡ് യുണിയനുകളുടെ പ്രവർത്തനം. മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും പേരിൽ ട്രേഡ് യുണിയനുകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന പ്രവണതയെ ചെറുക്കേണ്ടതാണ്.

വർഗീയതയും മതഭീകരതയും

31. സംഘടിത മതങ്ങൾ സ്വത്തിനും അധികാരത്തിനുംവേണ്ടി നടത്തുന്ന പരസ്യമായ വെല്ലുവിളികളും വിലപേശലുകളുമാണ് വർഗീയ സംഘട്ടനങ്ങളായി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് മതഭീകരതയായി പരിവർത്തനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ മുഖ്യശത്രുവിന്റെയോ ന്യുനപക്ഷത്തിന്റെയോ ന്യായീകരണമില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യദൈവങ്ങളും മതപുരോഹിതൻമാരും വഹിക്കുന്ന പങ്ക് നിസ്സാരമല്ല.

32.  വർഗീയതയ്ക്കും മതഭീകരതയ്ക്കും എതിരായി മതസൗഹാർദ്ദം എന്ന മുദ്രാവാക്യം അപഹാസ്യമാണ്. മതത്തിനുള്ളിൽ സൗഹൃദമില്ലെന്നിരിക്കെ മതസൗഹാർദ്ദമെന്ന കാഴ്ചപ്പാട് അശാസ്ത്രീയമാണ്. മതസൗഹാർദ്ദമല്ല, മനുഷ്യസൗഹൃദമാണ്, മതേതര സൗഹാർദ്ദമാണ് നാം ഉയർത്തേണ്ടത്.

ആരോഗ്യം.

33.  ആരോഗ്യ രംഗത്തുണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യമേഖലയെ സ്വകാര്യ വത്കരണത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം. സർക്കാർ ആശുപത്രികളുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുകയും വേണം. വൈദ്യശാസ്ത്രരംഗത്ത് സ്വാശ്രയവിദ്യാഭ്യാസം അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. മരുന്ന് ഉത്പാദനം സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിൽ പൊതുമേഖലക്ക് വിട്ട് വില കുറച്ച് മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യാനാകണം. മനുഷ്യദൈവങ്ങളുടെ ആശുപത്രി നടത്തിപ്പ് നിരോധിക്കണം. 1954 ലെ ഡ്രഗ്‌സ് & മാജിക്കൽ റെമഡീസ് (ഒബ്ജക്ഷനബിൾ അഡ്വർട്ടൈസ്‌മെന്റ്‌സ്) ആക്ട് ഈ മേഖലയിൽ ക്രിയാത്മകമായി നടപ്പാക്കണം. ആധുനിക ചികിത്സയെ പറ്റി ബോധവത്കരണം നടത്തുന്നതോടൊപ്പം ചികിത്സാ രംഗത്തെ കച്ചവട പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചും, വ്യാജ ചികിത്സകളെക്കുറിച്ചും, പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂന്നിയുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും ബോധവത്കരണം നടത്തണം.

പരിസ്ഥിതി.

34.  ശുദ്ധവായുവും, ശുദ്ധജലവും മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ അവകാശങ്ങളാണ്. വ്യാവസായിക വികസനത്തിന്റെ അശാസ്ത്രീയതമൂലം ഇവയെല്ലാം മലിനമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം, ജല മലിനീകരണം, ശബ്ദമലിനീകരണം മുതൽ ഇ-വേസ്റ്റ് വരെ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിന് എതിരെ ചോദ്യമുയർത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വയൽ നികത്തൽ, കണ്ടൽക്കാട് നശീകരണം, മണൽ-മണ്ണ് ഖനനം, വാഹനപ്പെരുപ്പം, ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ വ്യാപനം തുടങ്ങിയവ രൂക്ഷമായ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനങ്ങൾക്കും ആഗോളതാപനത്തിനും ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനെതിരെ ജാഗരൂകരായേ മതിയാകു. വന്യജീവികളെ സംരക്ഷിക്കണം. അമിതവും അശാസ്ത്രീയവുമായ രാസവള-കീടനാശിനി പ്രയോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണം. പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. പരിസ്ഥിതിക്ക് യോജിച്ച പാർപ്പിട-നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം.

സാഹിത്യം, കല.

35.  ആശയപ്രചരണത്തിനുള്ള ശക്തമായ മാദ്ധ്യമമാണ് കലയും സാഹിത്യവും. എല്ലാ സാമൂഹ്യവിപ്ലവങ്ങളുടെയും പ്രചോദനം ഇവയായിരുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം കൃതികൾ വിരളമായേ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളു. ജനങ്ങളെ സാംസ്‌കാരികാധപതനത്തിലേക്കെത്തിക്കുന്ന കലയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനുമാണ് ഇവിടെ പ്രചാരം. മദ്യവും മദിരാക്ഷിയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ജീവിതവിരക്തിയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇത്തരം കലയും സാഹിത്യവും ടി.വി.യും സിനിമയും വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും സാമൂഹ്യനീതിക്കുവേണ്ടി പോരാടുകയും ചെയ്യുന്ന കലാസാഹിത്യങ്ങൾ രചിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വേണം.യുക്തിചിന്തയ്ക്കും മാനവികതയ്ക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കണം ഇത്തരം സാഹിത്യം.

മാധ്യമ നയം.

36.  ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നാലാം തൂണായ മാധ്യമങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവയാകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇവയൊക്കെ കച്ചവടമായി മാറുകയും വർഗീയതയുടെയും കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും ഏജന്റുമാരാകുകയും അന്ധവിശ്വാസ പ്രചരണത്തിന്റെ മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. മതേതരജനാധിപത്യത്തിന് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന അച്ചടി-ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ കർശനമായ നിലപാട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരെ മാധ്യമപ്രതിരോധം ഉണ്ടാകണം. ശാസ്ത്രാവബോധം വളർത്തുവാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്.

ലാളിത്യം.

37.  ഭാരതത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനതയും ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക് താഴെ വരുന്നവരും ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, വസ്ത്രം എന്നീ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾപോലും നിറവേറ്റാൻ കഴിയാത്തവരുമാണ്. അതേ സമയം അവരുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നു ഭാവിക്കുന്നവർ പോലും ആഢംബരത്തിൽ മുഴുകുകയാണ്. ഇത് വഞ്ചനയും കാപട്യവുമാണ്. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ വികാരവും വിചാരവുമായി താദാത്മ്യപ്പെടാൻ കഴിയുന്നവർക്കുമാത്രമേ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മുന്നണിപ്പടയാളികളാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ യുക്തിവാദികൾ മാതൃകാപരമായിരുന്നേ മതിയാകു. അതുപോലെ പ്രധാനമാണ് സ്വർണ്ണാഭരണവും, വസ്ത്രാലങ്കാര ആഢംബരങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കൽ. വിവാഹക്കമ്പോളത്തിൽ സ്വർണ്ണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതയും തൻമൂലം വിവാഹം തന്നെ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതും സർവ്വ സാധാരണമാണ്. സാമൂഹ്യ ഭദ്രതക്കു തന്നെ വിഘാതമാകുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ പരമാവധി ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിനു മാതൃകകാണിക്കാൻ യുക്തിവാദികൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. വ്യക്തിപരമായ സുഖസൗകര്യങ്ങളേക്കാൾ സമൂഹത്തിന്റെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കണം പ്രാധാന്യം.

മറ്റുള്ളവ.

38.  ഉപഭോഗസംസ്‌കാര ആസക്തി വളർന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊള്ളപലിശയ്ക്ക് കടംവാങ്ങുകയും, ലോട്ടറി, മണിചെയിൻ, കബളിപ്പിക്കൽ മാർക്കറ്റിങ്, ജോത്സ്യ-ആൾദൈവ പ്രവചനങ്ങൾ, മാന്ത്രിക ഏലസ് തുടങ്ങിയവയിലൂടെ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് സാധാരണമായിരിക്കുന്നു. അദ്ധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സമ്പത്തിനേ അന്തസ്സുണ്ടാകൂ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ധനാർത്തിക്കെതിരെ കൃത്യമായ നിലപാട് ഉണ്ടാക്കണം. മദ്യപാനം, പുകവലി, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ എിവയ്‌ക്കെതിരെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഏകോപിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഗുണകരമായ നിലപാടിലെത്താനാവു. എല്ലാത്തരം സാമ്പത്തിക ചൂഷണങ്ങൾക്കുമെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും സാംസ്‌കാരിക സത്യസന്ധത പുലർത്തുകയും ചെയ്യണം.

39.  ജീർണ്ണിച്ച പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും മതപുനരുജ്ജീവനത്തിനും ജാതിവിവേചനങ്ങൾക്കും വർഗീയ ഭ്രാന്തിനും കമ്പോളവത്കരണത്തിനുമെതിരെ മാനവികമായ നവോത്ഥാനമാണ് നാം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. അന്യന്റെ ശബ്ദം സംഗീതം പോലെ ശ്രവിക്കാനും വിയോജിക്കാനുമുള്ള അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യത്വത്തിൽ അധിഷ്ടിതമായ സമത്വപൂർണ്ണമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. അതിനുള്ള സംസ്‌കാരിക ചരിത്ര ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് നാം യുക്തിവാദികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.