ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ഹിന്ദുവോ?

100.00

എം.കെ.പവിത്രൻ
മനുഷ്യനിൽ ഭേദ വിചാരവും ജാതി മത ചിന്തകളും പാടില്ലെന്നും അത്തരം വിവേചനങ്ങൾ വകതിരിവില്ലായ്മയാണെന്നും ഗുരു ഉപദേശിക്കുകയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. യാതൊരു മതങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച നാരായണ ഗുരുവിനെ ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിലും ജാതിയിലും പെടുത്താനുള്ള വർഗീയവാദികളുടെ സംഘടിത ശ്രമത്തെ യുക്തിയുക്തം തുറന്നു കാട്ടുന്ന കൃതി.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ഹിന്ദുവോ?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *