വർഗീയത തീവ്രവാദം പൊതുബോധം – ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ

80.00

രാം പുനിയാനി
വർഗീയതയെക്കുറിച്ചും തീവ്രവാദത്തെക്കുറിച്ചും പൊതുബോധത്തിൽ മിഥ്യാ ധാരണകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന അത്തരം ധാരണകളെ ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശരിയായി വിലയിരുത്തുന്നു ഈ പുസ്തകം

Description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വർഗീയത തീവ്രവാദം പൊതുബോധം – ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വർഗീയത തീവ്രവാദം പൊതുബോധം – ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *