വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ

100.00

ഡോ.കെ.വീരമണി
പരിഭാഷ: പി.സുദർശനൻ
മതവും വിശ്വാസവും ചൂഷണത്തിന്റെ വേദമാക്കിയ സവർണ വർഗത്തിനെതിരെ മാനവികതയുടെ പടവാളുയർത്തിയ പെരിയാറുടെ പോരാട്ട ചരിത്രം.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *