വിമോചനത്തിന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം

150.00

കല്ലറ സുകുമാരൻ
ദലിത് വിമോചനത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ രേഖയാണിത്. ഇതു വരെയുള്ള എല്ലാ വിമോചന പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെയും വിമർശനപരമായും സംവാദാത്മകമായും പരിശോധിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അംബേദ്കറുടേതാണെന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിമോചനത്തിന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *