.യുക്തിരേഖ [1വർഷം]

200.00

യുക്തിരേഖ മുടങ്ങാതെ തപാലിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വരിസംഖ്യ അടച്ച് വരിക്കാരാകുക. ആദ്യലക്കം കൈപ്പറ്റുമ്പോൾ വിപിപിയായി വരിസംഖ്യ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മണി ഒർഡർ, ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ, ഓൺലൈൻ എന്നിവയിലൂടെയും വരിസംഖ്യ അടക്കാം.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് 
A/c No  570129882 11
SBI Puthenchanda Branch
IFSC No  SBlN 0070026

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “.യുക്തിരേഖ [1വർഷം]”

Your email address will not be published. Required fields are marked *