മുസ്ലിം വിയോജന വാദത്തിന്റെ വേരുകൾ

90.00

ഹമീദ് ചേന്നമംഗലൂർ
പരിവർത്തനത്തിന്റെയും വിമോചനത്തിന്റെയും മൂല്യങ്ങൾ കൈവിടുമ്പോഴാണ് കർക്കശവും ആചാരനിബന്ധവുമായ മതങ്ങൾ പിറവി കൊള്ളുന്നത്. ആധുനിക കാലം അതിനെ കൂടുതൽ തീഷ്ണതയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ വ്യവഹാർ മണ്ഡലം ഏറിയ പങ്കും മതേതരമായിരുന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ മതങ്ങളുടെ പേരിൽ അതിവേഗം സങ്കുചിത നും അസഹിഷ്ണുവുമായിത്തീരുന്നുണ്ടോ?ഇസ്ലാമിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ വസ്തുതകളെ വിലയിരുത്തുന്ന കൃതി.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മുസ്ലിം വിയോജന വാദത്തിന്റെ വേരുകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *