മസ്തിഷ്കം കഥ പറയുന്നു

475.00

ഡോ.വി.എസ്.രാമചന്ദ്രൻ
മസ്തിഷ്കമെന്ന മഹാത്ഭുതത്തിലൂടെ നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന അസാധാരണ ഗ്രന്ഥം. വിവിധ മാനസിക രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രോഗികളെ പഠിച്ചു കൊണ്ട് രോഗ രഹിതമായ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ധർമ്മവും പ്രവർത്തനവും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിഖ്യാത നാഡീ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ.വി.എസ്.രാമചന്ദ്രൻ മസ്തിഷ്കം,മനസ്സ്, ശരീരം എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പ്രഹേളികകളെ ലളിതമായി സാധാരണക്കാർക്കായി യുക്തിയുക്തം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മസ്തിഷ്കം കഥ പറയുന്നു”

Your email address will not be published. Required fields are marked *