മതം, ശാസ്ത്രം, യുക്തിചിന്ത

120.00

ഡോ ധർമ്മരാജ് അടാട്ട്

മന്ത്രവാദം, മതം, ശാസ്ത്രം, മത-ശാസ്ത്ര സംഘട്ടനത്തിന്റെ അടിവേരുകൾ, മതവും ശാസ്ത്രവും, മതവും സാഹിത്യവും മതവും ഭാഷയും, ഭഗവത്ഗീതയും ഹിന്ദുമതവും, വർഗീയതയും ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയും, ഹിന്ദു- സത്യവും മിഥ്യയും, ഇന്ത്യൻ വൈദ്യശാസ്ത്രിത്തിന്റെ ദാർശനിക ഭൂമിക, തുടങ്ങി ഭാരതീയസാഹിത്യസംസ്‌ക്കാരത്തിൽ നിന്നും പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത അന്വേഷണങ്ങളുടെ പഠന പുസ്തകം.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മതം, ശാസ്ത്രം, യുക്തിചിന്ത”

Your email address will not be published. Required fields are marked *