ബ്രാഹ്മണിസം ഡോ.അംബേദ്ക്കറുടെ വീക്ഷണത്തിൽ

75.00

കല്ലറ സുകുമാരൻ
ഡോ. ഭീംറാവു അംബേദ്ക്കർ ബുദ്ധനു ശേഷം ഇന്ത്യ കണ്ട സമാനതകളില്ലാത്ത ദാർശനികനാണ്. സാഹോദര്യം സമത്വം സ്വതന്ത്രൃം എന്നീ ത്രൈണ ഭാവങ്ങള നിഹനിച്ചുകൊണ്ടു് അപമാനവികതയുടെ പടുകുഴിയിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയ ബ്രാഹ്മണിസത്തിൽ നിന്നു മാതൃഭൂമിയെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഡോ.അംബേദ്ക്കർ നൽകിയ സേവനം വില തീരാത്തതാണ്. ‘ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദുവായി ജനിച്ചുവെങ്കിലും ഹിന്ദുവായിത്തന്നെ മരിക്കുകയില്ല ‘ എന്ന ഭീക്ഷ്മ പ്രതിജ്ഞ സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചതോടെ അംബേദ്ക്കർ വിമോചനത്തിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുകയായിരുന്നു. ഈ ചെറുഗ്രന്ഥം ഇന്ത്യയിലെ വിമോചന സമരഭടന്മാർക്ക് ഈടുറ്റ ഒരു കൈത്തിരിയായിരിക്കും.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബ്രാഹ്മണിസം ഡോ.അംബേദ്ക്കറുടെ വീക്ഷണത്തിൽ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *