പെങ്ങൾ സ്ഥാനിലേക്ക് പറക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പക്ഷികൾ

100.00

കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ
ജനാധിപത്യ – മതനിരപേക്ഷ മൂല്യങ്ങൾ കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സമകാലീന ഇന്ത്യ തവസ്ഥയിൽ കുരീപ്പുഴയുടെ ലേഖനങ്ങൾ ഏറെ പ്രസക്തമാകുന്നു. ഉന്നത മാനവിക ബോധവും യുക്തിചിന്തയുമാത്രമല്ല ഈ പുസ്തകം നമ്മിലുണർത്തുന്നത്, സ്നേഹമസൃണമായ ഹൃദയപക്ഷത്തിന്റെ തലോടൽ കൂടി അനുഭവവേദ്യമാക്കു ന്നകൃതി.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പെങ്ങൾ സ്ഥാനിലേക്ക് പറക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പക്ഷികൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *