പുരാണം ഒരു വിമർശന പഠനം

100.00

പെരിയാർ ഇ.വി.രാമസ്വാമി
ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ യുക്തിക്കും ബുദ്ധിക്കും നിരക്കാത്ത പുരാണങ്ങളിലെ അസംബന്ധങ്ങളും മനുഷ്യരുടെ ആരാധനാമൂർത്തികളായ ദൈവങ്ങളുടെ ജനന രഹസ്യവും കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതവും വിമർശന വിധേയമാക്കുന്നു. ഹിന്ദുവെന്നഭിമാനിക്കുന്നവരും ഹിന്ദു മതത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവരും വായിക്കേണ്ട പുസ്തകം.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പുരാണം ഒരു വിമർശന പഠനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *