പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ

65.00

പി.സുദർശനൻ
ജീവിവർഗങ്ങളുടെ പരിണാമം അവിരാമമായ പ്രക്രിയയാണ്.ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ഉൽപത്തിയും വികാസവും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ട പരിണാമ സിദ്ധാന്തം രചിക്കാൻ ഡാർവിനു പ്രചോദനമായിത്തീർന്ന കാരണങ്ങളെയും ഡാർവിനു ശേഷമുണ്ടായ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *