ദൈവം മിഥ്യ

100.00

പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി
ദൈവ വിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ മാതാവാണ്. മനുഷ്യപിറവിയുടെ മുമ്പ് തുടങ്ങി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന അനന്തവും അദൃശ്യവുമായ ഒരു ശക്തിയിലുള്ള ഈ വിശ്വാസം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്വത്വത്തെയും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിയെ തടയുന്നു. ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ പെരിയാർ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ തകർത്തെറിയുന്നു.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദൈവം മിഥ്യ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *