ദശാവതാരങ്ങളും കെട്ടുകഥകളും

75.00

പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി
മത്സ്യം മുതൽ ഒടുവിൽ ബുദ്ധനെ വരെ അവതാരമാക്കിയ കെട്ടുകഥകളുടെ, ദശാവതാരകഥകളുടെ സാംഗത്യവും അതിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും യുക്തിഹീനതയുമെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

Description

ദശാവതാരങ്ങളും കെട്ടുകഥകളും
പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി
മത്സ്യം മുതൽ ഒടുവിൽ ബുദ്ധനെ വരെ അവതാരമാക്കിയ കെട്ടുകഥകളുടെ, ദശാവതാരകഥകളുടെ സാംഗത്യവും അതിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും യുക്തിഹീനതയുമെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദശാവതാരങ്ങളും കെട്ടുകഥകളും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *