ദലിത് വർത്തമാനം

100.00

എഡി: രാജേഷ് ചിറപ്പാട്
ദലിത് സംവാദമേഖലയിൽ പുതിയ അന്വേഷണങ്ങളുടെയും തിരിച്ചറിവുകളുടെയും പ്രത്യയശാസ്ത്ര മണ്ഡലം തുറന്നിടുന്ന കൃതി. ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പ്രയോഗങ്ങൾ സജീവമാകുന്ന സമകാലിക സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാ ജനാധിപത്യവാദികളോടും ഐക്യദാർഢ്യപ്പെടുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം

Description

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദലിത് വർത്തമാനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *