ഡോ.ബി.ആർ.അംബേദ്കർ – വ്യക്തിത്വവും യുക്തിചിന്തയും

90.00

ടി.എച്ച്.പി.ചെന്താരശ്ശേരി
ഇന്ത്യൻ യുക്തിവാദികളിൽ അഗ്രഗണ്യനായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അംബേദ്‌കറെ പ്പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണയില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുക്തിചിന്തകളെ അർഹമായ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക എളുപ്പമല്ല. ആ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പൂർണ രൂപം മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു നിന്നാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളുടെ പ്രാധാന്യവും മഹത്വവും സുവ്യക്തമാകൂ.

Description

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഡോ.ബി.ആർ.അംബേദ്കർ – വ്യക്തിത്വവും യുക്തിചിന്തയും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *