ജാതികൾ ഇന്ത്യയിൽ

45.00

ഡോ.ബി.ആർ.അംബേദ്കർ
ഇന്ത്യൻ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും അതിന്റെ നിലനിൽപ്പും എങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന അംബേദ്കറിന്റെ വിഖ്യാത രചന.ജാതി വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഓരോ ജനാധിപത്യവാദികളും കയ്യിൽ കരുതേണ്ട പുസ്തകം. ഈ പുസ്തകം വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജാതി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ശരിയായി മനസിലാക്കാനാവില്ല.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജാതികൾ ഇന്ത്യയിൽ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *