ജയിൽ നോട്ട് ബുക്ക്

150.00

ഭഗത് സിംഗ്
പരിഭാഷ – എം.പി.ഷീജ
ഭഗത് സിംഗിന്റെ നോട്ട് ബുക്കിലെ കുറിപ്പുകൾ കേവലമൊരു കുറിപ്പല്ല; ജന്മനാടിന്റെ മോചനത്തിനായുള്ള ഭഗത്സിംഗിന്റെ അന്വേഷണപാതയിലെ അറിവിന്റെ ഖനികളാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ആത്യന്തികമായും സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള ഉരകല്ലാക്കി മാറ്റാൻ അറിവുതേടലാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള ബോധ്യങ്ങളാണ് കൊച്ചു കൊച്ചു കുറിപ്പുകളായി കുറിച്ചിടപ്പെട്ടത്. സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള പാത വിപ്ലവത്തിന്റേതാണെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നു കൊണ്ട് ഭഗത് സിംഗിന്റെ വായനാക്കുറിപ്പുകൾ മാർക്സിസം മുതൽ ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്താ പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജയിൽ നോട്ട് ബുക്ക്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *