ചോരപ്പൂക്കൾ വിരിയിച്ച കല്ലറ-പാങ്ങോട്

65.00

കിളിമാനൂർ ചന്ദ്രൻ
ഇതൊരു ഐതിഹാസിക സമരത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ്. അരനൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട കർഷക ജനത ഏകാധിപത്യത്തിനെതിരെ നടത്തിയ സായുധ സമരത്തിന്റെ സംഭ്രമജനകമായ ചരിത്രം.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചോരപ്പൂക്കൾ വിരിയിച്ച കല്ലറ-പാങ്ങോട്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *