ചരിത്ര സത്യങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്ന സഭ

ഭാവി തലമുറയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ചരിത്ര പാഠങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് മത-ജാതി-സമുദായ ശക്തികളാണോ? സമ്മർദ്ദ തന്ത്രങ്ങളാൽ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണോ ചരിത്ര വസ്തുതകൾ?
 കത്തോലിക്കാസഭ ചരിത്രത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ പാതകങ്ങളും ദൈവത്തെ രക്ഷിക്കാനാണ്, മതത്തെ നിലനിർത്താനാണ്, വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് .സഭയുടെ ക്രൂരതകൾക്കു മുമ്പിൽ ഹിറ്റ്ലറുടേതു പോലും നിസാരം. ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി കാണാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ലഘു ഗ്രന്ഥം.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചരിത്ര സത്യങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്ന സഭ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *