ഗാന്ധി v ഗോഡ്‌സെ – വധം വിചാരണ വിധി

300.00

ഗാന്ധി വധവും വിചാരണയും

 

ഗാന്ധി വധവും വിചാരണയും സൃഷ്ടിച്ച വിവാദങ്ങളുടെ അലകളടങ്ങുന്നില്ല. ലോകഭാഷകളിൽ നൂറുകണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് ഗാന്ധിവധം വിഷയമായിട്ടുണ്ട്.

Gandhi / Gandhiji / Mahathma /

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗാന്ധി v ഗോഡ്‌സെ – വധം വിചാരണ വിധി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *