കേരള ചരിത്രവും ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻ പിള്ളയും

120.00

ടി.എച്ച്.പി.ചെന്താരശ്ശേരി
കേരളത്തിലെ പൗരാണിക മധ്യകാല ചരിത്രം പുറക്കാനും ആ ചരിത്ര പഠനത്തിലേയ്ക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ വഴി വെട്ടിത്തുറന്ന പ്രൊഫസർ ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ളയുടെ അമൂല്യമായ സംഭാവനകൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഉതകുന്ന പുസ്തകം.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള ചരിത്രവും ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻ പിള്ളയും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *