ആദാമിന്റെ പാലവും രാമന്റെ സേതുവും

110.00

സി.രവിചന്ദ്രൻ 
കാല്പനികത പൂത്തുലയുന്ന പൗരാണിക താഴ്വരകളിൽ പട്ടിണിയുടെ പുസ്തകം തുറന്ന് വായിക്കുന്നവന് സ്വപനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? മതം ഒരുക്കുന്ന മായക്കാഴ്ചകൾക്ക് പിന്നിലെ തണുത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരന്വേഷണം.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആദാമിന്റെ പാലവും രാമന്റെ സേതുവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *