ആത്മീയതയും അന്ധവിശ്വാസവും

75.00

പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി
ആത്മീയതയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ദൈവം, മതം എന്നിവയുമായി അഭേദ്യബന്ധം പുലർത്തുന്നു.ഇവയൊക്കെ മനുഷ്യനുമായും ഇഴചേർന്നിരിക്കുന്നെന്നും എന്തുകൊണ്ട് ഈ പാരസ്പര്യമെന്ന് താത്വികമായും സൈദ്ധാന്തികമായും പേരിയാർ അന്വേഷിക്കുന്നു.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആത്മീയതയും അന്ധവിശ്വാസവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *