അപ്പത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം

50.00

ഫാ. അലോഷ്യസ്.ഡി.ഫെർണാൻറസ്
മനുഷ്യനെ തരംതരങ്ങളായി വേർതിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മമായിപ്പോലും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന ജാതി മതാടിസ്ഥാനത്തിലൂന്നിയ ഇന്ത്യൻ മനസിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും ഭരണഘടനയുടെ നെടുംതൂണായ സെക്യുലറിസവും ജനാധിപത്യത്തിനു നേരെയുള്ള ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുന്നു.ഇത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നിർവചനങ്ങളെത്തന്നെയും വികൃതമാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പൊതുബോധത്തെ ഭരിക്കുന്ന ജാത്യാവസ്ഥ ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടുവെന്നു വ്യാജമായി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗവും കൂടിയാണിത്. പാഠപുസ്ത വിവാദം പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിതാണ്. ഉത്തരം ആശങ്കകൾ പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അപ്പത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *