അംബേദ്കറും ഹിന്ദുത്വപ്രത്യയശാസ്ത്രവും

65.00

രാം പുനിയാനി
ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമെന്ന മതേതര ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ സങ്കല്പമാണ് ജനസംഘത്തിന്റെയും ഹിന്ദുമഹാസഭയുടെയും ദീർഘകാല ലക്ഷ്യം എന്ന് നേരത്തേ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദീർഘദർശിയായിരുന്നു അംബേദ്കർ ഹിന്ദുത്വപ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെതിരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോരാട്ടങ്ങളെ അടുത്തറിയാൻ ഈ ഗ്രന്ഥം സഹായകമാകും.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അംബേദ്കറും ഹിന്ദുത്വപ്രത്യയശാസ്ത്രവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *