നേതൃത്വം

സംഘം ഭാരവാഹികൾ ഇതുവരെ

വർഷം , പ്രസിഡണ്ട്  , ജനറൽ സെക്രട്ടറി  എന്ന ക്രമത്തിൽ1969         →
എം. പ്രഭ പി. / എസ്. രാമൻകുട്ടി


1970         →
എം. പ്രഭ / എം. ബി. കെ


1974         →
എം. പ്രഭ / ഇടമറുക്


1976         →
ഡോ.വേലായുധൻപിള്ള /

യു. കലാനാഥൻ


1978         →
പവനൻ / യു. കലാനാഥൻ


1979         →
പവനൻ / യു. കലാനാഥൻ


1981         →
പവനൻ / യു. കലാനാഥൻ


1982         →
പവനൻ / യു. കലാനാഥൻ


1984         →
പവനൻ / യു. കലാനാഥൻ


1985 → പവനൻ /

യു. കലാനാഥൻ


1986         →
പവനൻ / പത്മനാഭൻപള്ളത്ത്


1987         →
എം.ബി. കെ / പത്മനാഭൻപള്ളത്ത്


1989         →
യു. കലാനാഥൻ /

ഗംഗൻ അഴീക്കോട്


1990         →
യു. കലാനാഥൻ /

ഗംഗൻ അഴീക്കോട്


1991 → പവനൻ / രാജഗോപാൽ വാകത്താനം


1993         →
പവനൻ /

രാജഗോപാൽ വാകത്താനം


1994         →
പവനൻ /

രാജഗോപാൽ വാകത്താനം


1995         →
യു. കലാനാഥൻ / രാജഗോപാൽ വാകത്താനം


1997         →
പവനൻ /

ധനുവച്ചപുരം സുകുമാരൻ


1998         →
പവനൻ /

ധനുവച്ചപുരം സുകുമാരൻ


1999         →
പവനൻ /

ധനുവച്ചപുരം സുകുമാരൻ


2001         →
യു. കലാനാഥൻ /

കെ. പി. ശബരിഗിരീഷ്


2003         →
യു. കലാനാഥൻ /

കെ. പി. ശബരിഗിരീഷ്


2005         →
യു. കലാനാഥൻ /

അഡ്വ. കെ. എൻ. അനിൽകുമാർ


2007         →
യു. കലാനാഥൻ /

അഡ്വ. കെ. എൻ. അനിൽകുമാർ


2009         →
യു. കലാനാഥൻ /

അഡ്വ. കെ. എൻ. അനിൽകുമാർ